Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

O nás

     Centrum pre bioetickú reformu, ako súčasť CBR Europe, je nezávislé občianske združenie, ktoré obhajuje ľudskú dôstojnosť a rovnosť pred zákonom všetkých členov ľudskej spoločnosti v ére medicínskej, technologickej a informačnej revolúcie.

     Vo vzdelávacích aktivitách sa opiera o vedecké fakty z oblasti bioetiky, ktoré poskytuje pre širokú verejnosť i prostredníctvom vizuálnych materiálov. Zároveň odkazuje na praxológiu, resp. dizajn ľudskej bytia a konania vo vzťahu jednotlivca k iným, k spoločnosti a štátu. Dôraz je na úlohe štátu a zákona v ovplyvňovaní tohto konania.

    CBR bráni aj práva rodiny, vrátane prednostného práva rodičov na starostlivosť, výchovu a vzdelanie detí. Rodina má právo budovať majetok a jej vlastnícke práva je treba chrániť znova viac a viac. To zahŕňa aj právo na súkromný majetok, slobodu podnikania a kontraktu. Kľúčové sú tiež sloboda združovania sa a vierovyznania.

   CBR vysvetľuje dôležitosť základných ľudských práv, rovnosť v právach pre každého bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu a pod. V dnešnej dobe sociálneho štátu je treba čoraz viac rozlišovať medzi tým, o sú ľudské práva vychádzajúce z ľudskej dôstojnosti a čo sú privilégia, ktoré udeľuje demokratická spoločnosť selektívne a teda nie rovnomerne všetkým.

 

Vyhlásenie princípov financovania

Za desaťročie existencie CBR sme nikdy nežiadali ani nedostali granty od štátu. Naše aktivity sú financované z dobrovoľných príspevkov našich podporovateľov. Vnímame to tak, že podstatou občianskeho združenia je mať podporu občianskej spoločnosti aj finančne a vždy dobrovoľne. Ako ďalšie mimovládne organizácie sa venujeme vzdelávaniu s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku a politickému aktivizmu. Nútiť tých, ktorí sú proti našim ideám, aby nás podporovali prostredníctvom štátu, ktorý násilne berie z ich príjmu a majetku, považujeme za nemorálne.

Sme proti všetkým formám násilia – tak všetkým násiliam proti životu ako aj násiliu na vlastníckych právach. Rešpekt k životu a súkromnému majetku je základom pre udržanie spravodlivej spoločnosti a pre fungovanie rodiny. Z toho dôvodu sme proti nedobrovoľnému zdaneniu, ktoré je predpokladom pre ďalšie prerozdeľovanie štátom, dokonca aj cez organizácie nazývajúce sa mimovládne. Toto nedobrovoľné zdanenie tolerujeme nateraz, nakoľko financuje aktivity štátu, ktoré zatiaľ nie je dovolené financovať slobodnou interakciou slobodných ľudí, hoci mnohé možno financovať aj ináč ako prostredníctvom štátu. Nielen občianske združenia, ale aj divadlá, športové kluby, filharmónie, televízie, škôlky, školy a cirkvi by mali byť financované z dobrovoľných príspevkov svojich podporovateľov. Predstaviť si takú situáciu nie je ťažké, nakoľko v iných rozvinutých krajinách sú práve tieto financované dobrovoľne.

 

Bioetická reforma


V 19. storočí sa spustili hnutia za sociálne reformy na Západe. Najprv išlo o zrušenie legálnosti otrokárstva, neskôr o zákaz detskej práce, zavedenie volebných práv pre ženy, zrušenie segregácie černošských občanov, atď.
 

Spoločným menovateľom sociálnych reforiem bolo zrovnoprávnenie osôb "druhej kategórie", ktorých práva boli utláčané. Extrémnym príkladom takéhoto genocidálneho pošliapania ľudských práv bol holokaust. V oveľa väčšej a intenzívnejšej miere dnes prebieha holokaust nenarodených - obdobou koncentračných táborov sú potratové kliniky, či nemocnice a gynekologické oddelenia, kde sa s požehnaním štátu zabíjajú najmenší členovia našej spoločnosti. Nenarodené deti od momentu počatia sú považované za podľudí, ktorí nemajú rovnaké práva ako tí narodení.
 

V roku 2020 uplynie sto rokov, odkedy sa presadením komunistickej ideológie legalizovali umelé potraty. Táto nespravodlivosť ešte čaká na svoje zrušenie, teda na svoju bioetickú reformu. Historický prehľad zavedenia legálnych potratov vo svete nájdete tu .
 

Bioetická reforma dnes naráža na šírenie ideológie rodovej rovnosti, ktorá aktívne presadzuje potratové práva a v ďalších oblastiach potláča práva rodičov a rodiny. Táto ideológia sa pretláča z najvyšších medzinárodných úrovni cez medzinárodné dokumenty do legislatív a politík jednotlivých štátov. Štát s jeho politickým systémom, prebujnelou legislatívou a prerozdeľovaním takmer polovice príjmov daňových poplatníkov je užitočným nástrojom pre aplikáciu radikálnej rodovej ideológie, ktorá prezentuje ako slobodu nielen svojvoľné zabíjanie nenarodených ale aj voľbu biologickej sexuality a voľnosť sexuálneho správania už u útleho veku dieťaťa. Ide o totalitárnu ideológiu, ktorá prostredníctvom štátu môže direktívne zasahovať do najintímnejších oblastí života, do súkromia rodín, do sféry podnikania i politiky.
 

Preto súčasťou bioetickej reformy je aj taká etická reforma, ktorej cieľom je minimalizácia štátu, hlavne jeho zdaňovania, prerozdeľovania, regulácie a byrokracie, čím by sa dosiahla väčšia sloboda pre rodinu ako základnú bunku spoločnosti. CBR sa preto stavia na stranu prirodzených ľudských práv, akými sú i práva rodičov na starostlivosť a výchovu detí, právo na súkromný majetok, sloboda združovania sa, podnikania a kontraktu ako i sloboda vierovyznania, ktoré sú dnes potláčané na úkor nových fiktívnych „ľudských práv“.

 

CBR vo svete

    O aktivitách CBR v Európe nájdete viac informácií na týchto stránkach:

  

    V roku 1990 bolo v USA založené Centrum pre bioetickú reformu, ktoré inšpirovalo aktivistov v ďalších krajinách sveta svojou stratégiou a projektami.